HOMEAbout the Centre ≫ Publications

Publications

  • Titles with hypertext links are available online in PDF format.
  • Errata sheets are also digitized and included in the files.
  • All rights are reserved by the authors and the Research Centre for Information and Statistics of Social Science. The files may be used only for academic, non-commercial purposes and only for personal use.

Tokei Shiryo Shirizu = Statistical Data and Documentation Series (in Japanese)

This publication series makes available the results of the activities of the Research Centre for Information and Statistics of Social Science (such as the compilation, processing, and systemization of statistical data) for the convenience of a wide range of data users.

1 Shozaburo Fujino, Ryoko Akiyama. Zaiko to Zaiko Toshi: 1880-1940-nen Jan. 1973
2 Shozaburo Fujino, Fukuo Igarashi. Keiki Shisu: 1888-1940-nen. Mar. 1973
3 Shinji Hosoya. Meiji Zenki Nihon Keizai Tokei Kaidai Shoshi. Fukoku Kyohei Hen (Ge) Mar. 1974
4 Shinji Hosoya. Meiji Zenki Nihon Keizai Tokei Kaidai Shoshi. Fukoku Kyohei Hen (Jo No 1) Mar. 1976
5 Shozaburo Fujino, Ryoko Akiyama. Shoken Kakaku To Rishiritsu: 1874-1975-nen = Security Prices and Rates of Interest in Japan: 1874-1975. Vol. 1. Mar. 1977
6 Tokei Shiryo Maikuro Firumu Mokuroku. Vol. 1. Mar. 1977
7 Shozaburo Fujino, Ryoko Akiyama. Shoken Kakaku To Rishiritsu: 1874-1975-nen = Security Prices and Rates of Interest in Japan: 1874-1975. Vol. 2. July 1977
8 Shinji Hosoya. Meiji Zenki Nihon Keizai Tokei Kaidai Shoshi. Fukoku Kyohei Hen (Jo No 2) Mar. 1978
9 Tokei Shiryo Maikuro Firumu Mokuroku. Vol. 2. Mar. 1978
10 Shozaburo Fujino. Choki Keizai Tokei (LTES) Detabesu No Kenkyu: Keizai Tokei Deta Banku No Kiso Kenkyu (Summary Report of the Compiling Data Base of Long Term Economic Statistics of Japan since Meiji Era: Research Project Supported by the Ministry of Education in 1976/78: Grant Number: 140005.) Mar. 1978
11 Shinji Hosoya. Meiji Zenki Nihon Keizai Tokei Kaidai Shoshi. Fukoku Kyohei Hen (Jo No 3) July 1978
12 Nihon, Kyu Manshu Tekkogyo Shiryo Kaidai Mokuroku (Jo). Mar. 1979
13 Nihon, Kyu Manshu Tekkogyo Shiryo Kaidai Mokuroku (Ge). Feb. 1980
14 Shinji Hosoya. Meiji Zenki Nihon Keizai Tokei Kaidai Shoshi. Fukoku Kyohei Hen (Hoi) Mar. 1980
15 Yoshiro Matsuda. Meijiki Fuken No Sokatsu Tokeisho Kaidai: "Kangyo Nenpo" Ni Yoru Detabesu Hensei Jigyo Hokokusho (1). Sep. 1980
16 Yoshiro Matsuda, Fumiko Arita, Hiromi Oi. Meiji Chuki Kabushiki Kaisha No Kozo: "Kangyo Nenpo" Ni Yoru Detabesu Hensei Jigyo Hokokusho (2). (*1) Nov. 1980
17 Toshiyuki Mizoguchi. Choki Keizai Tokei (LTES) Detabesu No Riyo Manyuaru. Mar. 1981
18 Tokei Shiryo Maikuro Firumu Mokuroku. Vol. 3. Mar. 1981
19 Yoshiro Matsuda, Hiromi Oi. Kobetsu Kigyo Zaimu Shohyo Detabesu: Meiji Chuki Yori Showa Zenki: Tekko, Kinzoku Kikai Kogyo 26-sha. Mar. 1981
20 Yoshiro Matsuda. Meiji Chu-koki Kigyo, Kojo Togo Detabesu Hensei Giho: "Kangyo Nenpo" Ni Yoru Detabesu Hensei Jigyo Hokokusho (3). (*1) Mar. 1981
21 Ryoko Akiyama "Kangyo Nenpo" Ni Yoru Kogyo Seisan No Suikei (1): Meiji 22-24-nen (1889-1891). Oct. 1981
22 Yoshiro Matsuda, Hiromi Oi, Noriyuki Nojima, Ayako Sugiyama. Kobetsu Kigyo Zaimu Shohyo Detabesu: Meiji Chuki Yori Showa Zenki: Kogyo Zosen Shokuhin Kagaku Kogyo To 99-sha. Dec. 1981
23 "Gunze Shichosonze" Shiryo Mokuroku: Fu "Sangyo Chosasho." Mar. 1982
24 Hiromi Oi. "Kangyo Nenpo" To Ni Yoru Gunbetsu Beibaku Deta Fairu: Meiji 11-45-nen: "Kangyo Nenpo" Ni Yoru Detabesu Hensei Jigyo Hokokusho (5). Mar. 1982
25 Meijiki Ni Okeru Fuken Sokatsu Tokeisho Shoshi: "Kangyo Nenpo" Ni Yoru Detabesu Hensei Jigyo Hokokusho (6). Mar. 1982
26 Konosuke Odaka, Yoshiro Matsuda. Nihon Keizai Tokei Detabesu Hensei No Kadai To Hoho: Shinpojiamu No Kiroku. Mar. 1983
27 Toshiyuki Mizoguchi, Hiromi Oi, Ayako Sugiyama. "Kangyo Nenpo" To Ni Yoru Gunbetsu Beibaku Deta Fairu (Zoku): Meiji 11-45-nen: "Kangyo Nenpo" Ni Yoru Detabesu Hensei Jigyo Hokokusho (7). Mar. 1984
28 Yoshiro Matsuda (ed.) Nihon No Shakai Keizai Tokei Deta Besu Juyo Doko Chosa Kekka Hokokusho. Gaiyo Hen. Mar. 1984
29 Yoshiro Matsuda (ed.) Nihon No Shakai Keizai Tokei Detabesu Juyo Doko Chosa Kekka Hokokusho. Shosai Hen. Mar. 1985
30 Nihon Teikoku Ryoyuki Taiwan Kankei Tokei Shiryo Mokuroku. May 1985
31 Tokei Shiryo Maikuro Firumu Mokuroku. Vol. 4. Jan. 1987
32 Setsuo Suo. Kasoteki Kanko Keitai No Chikuji Kankobutsu Mokuroku Detabesu Hensei Giho. June 1987
33 Tsuneharu Okubo. Genko Seifu Tokei Chosa Detabesu Hensei Giho: "Tokei Chosa Soran" Fairu Ni Yoru. Mar. 1989
34 Ryoko Akiyama. LTES Detabesu Kaisetsu. Mar. 1989
35 Yoshiro Matsuda, Setsuo Suo, Tsuneharu Okubo. Seifu Tokei Hokokusho Togo Shoshi Joho Detabesu No Hensei. Mar. 1990
36 Yoshiro Matsuda, Masahiro Sato, Kenji Kimura. Meijiki Seizogyo Ni Okeru Kojo Seisan No Kozo. (*1) Mar. 1990
37 Yoshiro Matsuda, Fumiko Arita, Kenji Kimura. Meijiki Kojo Tokei Chosa No Fukugen Shukei 1: Sokatsu Hen. (*1) Mar. 1990
38 Yoshiro Matsuda, Fumiko Arita, Kenji Kimura. Meijiki Kojo Tokei Chosa No Fukugen Shukei 2: Meiji 35-nen "Kojo Tsuran" Fukugen Shukeihyo. (*1) Mar. 1990
39 Yoshiro Matsuda, Fumiko Arita, Kenji Kimura. Meijiki Kojo Tokei Chosa No Fukugen Shukei 3: Meiji 42-nen "Kojo Tsuran" Fukugen Shukeihyo. (*1) Mar. 1990
40 Yoshiro Matsuda, Satoshi Yasuda, Fumiko Arita. LTES Detabesu Kensaku Shisutemu Kaisetsu. Mar. 1991
41 Yoshiro Matsuda, Fumiko Arita, Tsuneharu Okubo. Taisho 8-nen Kaisha Tokeihyo: "Kaisha Tsuran" Ni Yoru Fukugen Shukei 1: Sokatsu Hen. (*1) Mar. 1992
42 Yoshiro Matsuda, Fumiko Arita, Tsuneharu Okubo. Taisho 8-nen Kaisha Tokeihyo: "Kaisha Tsuran" Ni Yoru Fukugen Shukei 2: Shihonkin Kibobetsu, Sangyobetsu Hen. (*1) Mar. 1992
43 Yoshiro Matsuda, Fumiko Arita, Tsuneharu Okubo. Taisho 8-nen Kaisha Tokeihyo: "Kaisha Tsuran" Ni Yoru Fukugen Shukei 3: Shuekikin, Sonkinbetsu Hen. (*1) Mar. 1992
44 Takafusa Nakamura, Toshiyuki Mizoguchi. Dainiji Taisenka Seikatsu Shizai Yami Bukka Shukeihyo: Chuo Bukka Tosei Kyoryoku Kaigi Chosa, Seki Seiichi Shi Sakusei Hozon Shiryo Mar. 1994
45 Nihon Teikoku Gaichi Kankei Tokei Shiryo Mokuroku. Nanyo Gunto Hen Mar. 1994
46 Nihon Teikoku Gaichi Kankei Tokei Shiryo Mokuroku. Chosen Hen Mar. 1994
47 "Gunze Shichosonze" Shiryo Mokuroku: Tsuiroku, Sosakuin. Mar. 1994
48 Nihon Teikoku Gaichi Kankei Tokei Shiryo Mokuroku. Sakuin Hen Mar. 1995
49 Masahiro Sato (ed.) Tochigi-ken Nasu-gun Mumo-mura, Sakai-mura Gyosei Shiryo Mokuroku: Kaidai: Taishoki Chiho Kancho Ni Yoru Sangyo Tokei Chosa: Tochigi-ken Tokeisho No Hensan O Megutte. Jan. 1998
50 Yoshiro Matsuda. Dainiji Sekai Taisen Ka No Rodo Ido: "Romu Dotai Tokei Chosa" Deta. = Inter-industry Labour Movement during the World War Second: "Dynamic Labour Survey" Data (*2) Mar. 1999
51 Satoshi Yasuda. Tokei Joho Kensaku Shisutemu = Retrieval System for Statistical Information Mar. 1999
52 Minobe Yoji Manshu Kankei Bunsho Mokuroku: Hitotsubashi Daigaku Keizai Kenkyujo Fuzoku Nihon Keizai Tokei Joho Senta Shozo = Catalogue of the Yoji Minobe Collection on Manchuria: : in The Information and Documentation Centre for Japanese Economic Statistics, The Institute of Economic Research, Hitotsubashi University Feb. 2000
53 Kyu Nihon Shokuminchi Oyobi "Manshu" Kankei Tokei Shiryo Mokuroku: Hitotsubashi Daigaku Keizai Kenkyujo Fuzoku Nihon
Keizai Tokei Joho Senta Shozo.
= Catalogue of the Statistical Materials on the Former Japanese Colonies and "Manchuria": in The Information and Documentation Centre for Japanese Economic Statistics, The Institute of Economic Research, Hitotsubashi University.
Mar. 2001
54 Yukinobu Kitamura. Kakei Kodo No Paneru Tokei: "Shohi Seikatsu Ni Kansuru Paneru Chosa": Heisei 5-nenban (1993)-Heisei 9-nenban (1997). = Statistical Analysis of The Japanese Panel Survey on Consumers by The Institute for Research on Household Economics: 1993-1997. Mar. 2002
55 Nagano-ken Suwa-gun Nakasu-mura Hoka Gyosei Bunsho Mokuroku: Fu Ibaraki-ken Naka-gun Nagakura Tabako Kosaku Rengo Kumiai Bunsho Mokuroku. Feb. 2003
56 Shoka Keiei Monjo Mokuroku 1: Yamanashi-ken Nakakoma-gun Oi-mura Hotta-ke Monjo Mokuroku. Nov. 2003
57 Chochiku Genzaidaka Oyobi Chosa Kaishi Tsukibetsu No Kakei Shushi: Kakei Chosa 2002-nen No Dokuji Shukei Kekka. = Family Income and Expenditure by Savings and Cohort: Results of the Special Tabulation from the Japanese Family Income and
Expenditure Survey 2002.

(Tables in Excel format are provided at the website: https://rcisss.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/database/H15/index.html )
Feb. 2005
58 Shoka Keiei Monjo Mokuroku 2: Niigata-ken Nakakubiki-gun Obuke-mura Yamada-ke Monjo Mokuroku Hoka. Sep. 2005
59 Noka Keizai Chosa Detabesu Hensei Hokokusho Vol. 1: Noka Keizai Chosa Manyuaru Shusei 1: Fukkoku Norinsho Tokei Chosa Yoko Shuran (Noka Keizai Chosa No Bu Sono 1) Dai 1 Bunsatsu. Mar. 2008
60 Noka Keizai Chosa Detabesu Hensei Hokokusho Vol. 2: Noka Keizai Chosa Manyuaru Shusei 2: Fukkoku Norinsho Tokei Chosa Yoko Shuran (Noka Keizai Chosa No Bu Sono 1) Dai 2 Bunsatsu. Mar. 2008
61 Noka Keizai Chosa Detabesu Hensei Hokokusho Vol. 3: Noka Keizai Chosa Manyuaru Shusei 3: Fukkoku Norinsho Tokei Chosa Yoko Shuran (Noka Keizai Chosa No Bu Sono 1) Dai 3 Bunsatsu. Mar. 2008
62 Kouzou Yamaguchi, Hiroshi Yokouchi. Setainushi No Nenrei Kakusaibetsu No Kakei Shushi: Zenkoku Shohi Jittai Chosa No Dokuji Shukei Kekka. = Family Income and Expenditure by Age Group of Household Head: Results of the Special Tabulation from the Japanese National Survey of Family Income and Expenditure.
(Tables in Excel format are provided at the website: https://rcisss.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/database/H17.html )
July 2008
63 Masahiro Sato (ed.) Noka Keizai Chosa Detabesu Hensei Hokokusho Vol. 4: Noka Keizai Chosa No Shiryoron Kenkyu: Saito Mankichi Chosa Kara Otsuki Kaisei Made (1880-1940-nendai). Mar. 2009
64 Satoshi Yasuda, Kouzou Yamaguchi, Hiroshi Yokouchi. Seifu Tokei Mikuro Deta No Shikoteki Teikyo. = The Trial Offer of Official Micro Data. Mar. 2009
65 Ono Takeo Monjo I: Kinsei Monjo O Chushin To Suru Shushu Shiryo. Mar. 2010
66 Satoshi Yasuda. Noka Keizai Chosa Detabesu Hensei Hokokusho Vol. 5: Noka Keizai Chosa Detabesu Shisutemu. Mar. 2010
67 Atsuyuki Asami (ed.) Noka Keizai Chosa Detabesu Hensei Hokokusho Vol. 6: Senzenki No Noka Boki To Norinsho Noka Keizai Chosa: Kyodaishiki Boki O Chushin Ni. Mar. 2011
68 Satoshi Yasuda, Yoshiyuki Kobayahshi, Yosuke Nakazawa. Tokumei Deta No Teikyo. = The Offer of Anonymized Data. Mar. 2011
69 Kyoto Daigaku Nogakubu Nogyo Boki Kenkyu Shisetsu (ed.) Noka Keizai Chosa Detabesu Hensei Hokokusho Vol. 7: Kyodaishiki Boki Manyuaru Shusei: Fu Kaidai Mar. 2012
70 Takahashi Masuyo. Nihon Kindai Keizai O Meguru Shiryo To Joho: Nihon Keizai Tokei Joho Senta Ni Okeru Jissen Kara Mar. 2012
71 Otsuki Masao. Noka Keizai Chosa Detabesu Hensei Hokokusho Vol. 8: Jikeishiki Noka Keizai Boki To Sono Riron: Eigoban Fu Kaidai Mar. 2013
72 Kazuhiro Kinoshita, Keiichiro Sakashita. Setainushi No Nenrei Kakusaibetsu No Kakei Shushi: Heisei 21-nen Zenkoku Shohi Jittai Chosa No Dokuji Shukei Kekka. = Family Income and Expenditure by Age Group of Household Head: Results of the Special Tabulation from 2009 National Survey of Family Income and Expenditure in Japan. ※Errata
(Tables in Excel format are provided at the website: https://rcisss.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/database/H22.html )
Mar.2014
73 Kindai Toukei Hattatsushi Bunko Mokuroku Mar.2017
74 Kiyomi Shirakawa, Ryota Chiba. Setainushi No Nenrei Kakusaibetsu No Kakei Shushi: Heisei 26-nen Zenkoku Shohi Jittai Chosa No Dokuji Shukei Kekka. = Family Income and Expenditure by Age Group of Household Head: Results of the Special Tabulation from 2014 National Survey of Family Income and Expenditure in Japan.
(Tables in Excel format are provided at the website: https://rcisss.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/database/H26.html )
Mar.2018
75 Ono Takeo Monjo Ⅱ : Ronbun Genko To Hissha Shiryo, Sonota. Mar.2020

(*1) A monograph based on those works (No. 16, 20, 36-39, 41-43) was published in 1996 as No. 33 of Economic Research Series (Institute of Economic Research):
Matsuda, Yoshiro and Fumiko Arita. Behind State Company Nexus: One and Half Century Experience of Japanese Economic Development in a Statistical Mirror. Tokyo: Maruzen, 1996.

(*2) Refer to Matsuda and Arita. Behind State Company Nexus. pp. 205-243.

Gunze Chosonze Shiryo Maikuroban Shusei: Hitotsubashi Daigaku Keizai Kenkyujo Fuzoku Nihon Keizai Tokei Joho Senta Shozo. (Includes Bibliographical Introduction, 105 reels, Maruzen, March 1999)

Meiji Chohatsu Bukkenhyo Shusei. (Includes Bibliographical Introduction, 31 volumes, Kuresu Shuppan, 1989-90)

Shinji Hosoya (ed.) Wagakuni ni okeru Gakujyutsu Jyouhou Seisaku ni kansuru Shiryoushu (1971)

Nihon Keizai Bunken Mokuroku

  1 Shakai Hosho 1968

Index of analytical literature on the Japanese economy

  1-5 1968-1969

Series A

  1 Classification scheme the Documentation Center for Japanese Economic Statistics 1967

Processed economic statistics series (Publications by Institute of Economic Research)

1 Adjusted Data of Farm Household Economic Survey, vols. 1 and 2 Feb. 1967
2 An International Comparison of National Accounts: 1951-1961 Apr. 1968
3 Employment and Wages of Government Employees in Taiwan, 1897-1938 Jan. 1969
4 Estimates of the output of Mining and Manufacturing Industry in Taiwan: 1912-1940 Apr. 1969
5 Estimates of Agricultural Inputs by Prefecture: 1905-1940, vols. 1 and 2 Mar. 1970, Jun. 1970
6,8 Estimates of Agricultural Output/Inputs in Taiwan: 1905-1967 Jul. 1970, Nov. 1971
7 Employment and Wages in Korea under Japanese Rule Sep. 1971
9,13 Price Data of Taiwan and Korea: Pre-war Period Mar. 1972, Feb. 1974
10 Government Capital Formation in Pre-war Taiwan Feb. 1973
11,24 Estimates of Agricultural Output in Korea: 1910-1970 Apr. 1973, Mar. 1980
12 A Collection of American Economic Data, vol. 1 May 1973
14 Estimates of Agricultural Output by Prefecture: 1915-1940, vol. 1 and 2 Feb. 1975
15 An Analysis of Government Expenditures in Taiwan, 1898-1938 Oct. 1975
16 Statistics on Income Distribution, 1957-73, vol. 1 Nov. 1975
17 Trends in the Revenues of the Prefectural Governments, 1928-73 Feb. 1977
18 Employment and earnings statistics of the Mitsubishi Heavy Industries, 1884-1963, together with some reference data on employment and earnings in the machinery industries in Japan Feb. 1978
19 Statistics on Income Distribution, 1947-73, vol. 2 Mar. 1978
20 Kyobu Seihyo, Chohatsu Bukken Ichiranhyo: Komokubetsu, Doufukenbetsu Shukei Feb. 1979
21 Chosen no Zaimu Bunseki: Meiji 38-nendo-Showa 13-nendo Mar. 1979
22,23,25,26 Kyu Shokuminchi no Zaimu Bunseki (22,23)Feb. 1980, (25,26)Feb. 1981
27 Hangari Keizai no Kyoso Yunyugata Setsuzoku Sangyo Renkanhyo: 1971-1979 Feb. 1990
28 Amerika Gasshuukoku no Sangyo Renkanhyo: 1958-1982 Feb. 1990
29 Yuka Shoken Hokokusho ni yoru Kigyo no Takakuka Bunseki Shiryo Oct. 1991

Bibliographic Series

  1 Union catalogue of Gunze・Chosonzechosasho 1964

  2 Union catalogue of Fukenkangyonenpo 1966

  3 Hitotsubashi Daigaku shozo Meiji ikou Honpo Keizai Tokei Chosa Manyuaru No.1 1972